Dodatek k pravidlům soutěže č.2

Z rozhodnutí pořadatele a organizátora soutěže byl vydán dne 9. srpna 2016 tento dodatek soutěže, který doplňuje a upravuje pravidla soutěže Zlaté léto, a to zejména ve znění:

Z důvodu velkého zájmu uživatelů o soutěž bude soutěž prodloužena o jedno soutěžní kolo v délce 3 týdnů, a to do 02. 09. 2016 do 11:59:00.

V období od 12. 08. 2016 12:00:00 do 02. 09. 2016 11:59:00 tak proběhne 7. kolo soutěže, ve kterém budou odměněni všichni účastníci soutěže starší 18 let z České nebo Slovenské republiky, kteří splní pravidla soutěže, zejména čl. 4 Podmínky soutěže, a to do vyčerpání zbývajících výher soutěže v počtu 950 ks.

V 7. soutěžní kole trvajícím od 12. 08. 2016 12:00:00 do 02. 09. 2016 11:59:00 bude odměněno celkem 700 účastníků soutěže, kteří splní pravidla soutěže, zejména čl. 4 Podmínky soutěže, a uvedou ve formuláři účast v rámci České republiky.

V 7. soutěžní kole trvajícím od 12. 08. 2016 12:00:00 do 02. 09. 2016 11:59:00 bude odměněno celkem 250 účastníků soutěže, kteří splní pravidla soutěže, zejména čl. 4 Podmínky soutěže, a uvedou ve formuláři účast v rámci Slovenské republiky.

Každý účastník soutěže se může stát pouze jednou za celou dobu trvání soutěže (od 1. 7. 12:00:00 do 2. 9. 2016 11:59:59) výhercem (tedy včetně 7. kola soutěže).

O výhercích 7. kola soutěže rozhoduje 3- členná odborná porota sestavená ze zástupců Organizátora a Pořadatele, během celého probíhajícího kola nebo nejdéle do 15 dnů od ukončení 7. kola. O výhře rozhoduje především kreativita a nápaditost soutěžních fotografií. Při výběru výherců bude porota brát v potaz i počet hodnocení „To se mi líbí“ a sdílení fotografií.

Soutěžní fotografie musí libovolným způsobem přímo zachycovat/obsahovat sušenky nebo oplatky Opavia Zlaté.

Dodatek k pravidlům soutěže

Z rozhodnutí pořadatele a organizátora soutěže byl vydán dne 19. července 2016 tento dodatek soutěže, který doplňuje a upravuje pravidla Zlalé léto, zejména pak článek 4. Podmínky soutěže, a to ve znění:

Účastník se zapojí do soutěže tím, že v období od 01. 07. 2016 12:00:00 do 12. 08. 2016 11:59:59 nahraje do soutěžní aplikace na microsite http://www.zlateleto.cz nebo http://www.zlateleto.sk svou fotografii z výletu, s viditelnými produkty Opavia Zlaté (např. Zlaté Polomáčené 100g, Zlaté Polomáčené Mini 145g, Zlaté Kolečka 146g, Zlaté Kolečka 168g, Zlaté Věnečky, Zlaté Florenta, Zlaté Oplatky 146g, Zlaté Oplatky 180g, Zlaté Club, Zlaté Sušenky 180g a Zlaté Esíčka, Zlaté Koka, Zlaté Derby, Zlaté Disco)(dále jen „soutěžní foto“) a doplní nahranou fotografii popisem zážitků z výletu ve formuláři na microsite. V soutěži je zakázáno použít sušenky nebo oplatky jiné značky, perník a jiné. Pokud budou na fotografii vyobrazeny samostatně děti do 18 let, nese za zobrazený obsah fotografie plnou odpovědnost uživatel, který do soutěžní aplikace fotografii nahrál. Pro zařazení do soutěže budou uznány jen fotografie, které viditelně neporušují pravidla soutěže a na nichž jsou viditelně produkty Opavia Zlaté (a ne jiné).

Dále je upravena část:
Ze soutěže budou vyřazeny fotografie, které:

i. neodpovídají zadanému tématu soutěže = fotografie z výletu, které viditelně nezobrazují produkty Opavia Zlaté
ii. obsahují prvky násilí či pornografické prvky, či jsou jinak v rozporu s dobrými mravy
iii. by mohly poškodit dobré jméno Pořadatele
iv. u kterých byl zjištěn podvod při hlasování či nedodržení jiných podmínek soutěže
v. u kterých je na fotografii rozpoznatelné, že pro jejich výrobu účastník nepoužil sušenky značky Opavia Zlaté
vi. na fotografii je vyobrazeno samostatně zvíře nebo osoba mladší 18 let, případně dítě do 12 let samostatně
vii. fotografie se v rámci kola opakuje
viii. bude prokázáno, že osoba zobrazená na fotografii je mladší 18 let a její zákonný zástupce nebyl obeznámen nebo nesouhlasí s použitím fotografie. Odpovědnost za užití takové fotografie v soutěžní aplikaci nese uživatel, který fotografii nahrál.

 Pravidla marketingové soutěže
„Vydej se po Zlaté a vyhraj!“

Účelem tohoto dokumentu je stanovení úplných a přesných pravidel marketingové soutěže: „Vydej se po Zlaté a vyhraj!“ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který úplně a závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu ke spotřebitelům na území České
republiky a Slovenské republiky. Zkrácené znění pravidel na propagačních materiálech určených spotřebitelům je třeba vykládat v souladu s tímto dokumentem. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

POŘADATEL: Mondelez Europe Services GmbH – organizační složka Česká republika, Praha 8 – Karlín, Karolinská 661, PSČ 186 00, IČ: 01435485, DIČ CZ683247577, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 76056 (dále též „Pořadatel“).

ORGANIZÁTOR: Konektor Social s.r.o., náměstí Republiky 1081/7, Staré Město, Praha 1, PSČ 110 00, IČO: 01698567, zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 210452 (dále též „Organizátor“).

1. Termín a místo konání soutěže a výrobky zařazené do soutěže

a) Soutěžní akce s názvem „Vydej se po Zlaté a vyhraj!“, také „Vydaj sa po Zlatej a vyhraj!“ (dále jen jako „soutěž“) bude realizována v termínu 01. 07. 2016 (12:00:00) – 12. 08. 2016 (11:59:59) (dále též „doba trvání soutěže“) na území České republiky a Slovenské republiky.

b) Soutěž je v době svého konání rozdělena na 6 týdenních samostatně vyhodnocovaných soutěžních kol (dále též „týdenní kola“):

1. kolo: 01. 07. 12:00:00 – 08. 07. 2016 11:59:59
2. kolo: 08. 07. 12:00:00 – 15. 07. 2016 11:59:59
3. kolo: 15. 07. 12:00:00 – 22. 07. 2016 11:59:59
4. kolo: 22. 07. 12:00:00 – 29. 07. 2016 11:59:59
5. kolo: 29. 07. 12:00:00 – 05. 08. 2016 11:59:59
6. kolo: 05. 08. 12:00:00 – 12. 08. 2016 11:59:59

c) Do soutěže jsou zařazeny všechny druhy výrobků Opavia Zlaté (např. Zlaté Polomáčené 100g, Zlaté Polomáčené Mini 145g, Zlaté Kolečka 146g, Zlaté Kolečka 168g, Zlaté Věnečky, Zlaté Florenta, Zlaté Oplatky 146g, Zlaté Oplatky 180g, Zlaté Club, Zlaté Sušenky 180g a Zlaté Esíčka, Zlaté Koka, Zlaté Derby, Zlaté Disco), které jsou prodávány v místě konání soutěže v době trvání soutěže (dále jen společně jako „soutěžní výrobek“).

2. Účastníci soutěže

a) Účastníkem soutěže se stává fyzická osoba starší 18 let, která v době trvání soutěže navštíví internetovou adresu http://www.zlateleto.cz nebo http://www.zlateleto.sk a zapojí se aktivně do soutěže. Výhercem se může stát pouze účastník s doručovací adresou na území České republiky nebo Slovenské republiky (dále jen „účastník soutěže“ nebo „účastník“ nebo „soutěžící“).

b) Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k Pořadateli, Organizátorovi či společnostem spolupracujícím na soutěži, jakož i osoby těmto osobám blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

c) Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá Pořadateli soutěže. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že Organizátor nebo Pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

3. Výhry v soutěži a jejich předání

a) Výhrou v soutěži je nafukovací solární lampička Coelsol v hodnotě 449 Kč (resp. 16,99 eura). V soutěži je celkem 2 000 ks solárních lampiček dohromady pro soutěžící z České a Slovenské republiky.

V každém jednotlivém (z celkových 6) týdenním kole mohou účastníci soutěže:

• žijící na území České republiky vyhrát jednu z 200 nafukovacích solárních lampiček Coelsol.
• žijící na území Slovenské republiky vyhrát jednu ze 133 nafukovacích solárních lampiček Coelsol. Účastníci žijící na území Slovenské republiky dále v posledním 6. kole získají o dvě výhry více, tedy celkem bude přiděleno 135 výher v podobě nafukovacích solárních lampiček Coelsol.

b) Každý účastník soutěže se může stát pouze jednou za celou dobu trvání soutěže (od 1. 7. 12:00:00 do 12. 8. 2016 11:59:59) výhercem.

c) Aniž je omezena platnost předcházejícího odstavce, platí, že v případě, kdy dva a více soutěžících mají stejné příjmení (za stejné příjmení se považuje i do ženského rodu přechýlená varianta tvaru příjmení v mužském rodě) a současně vyplnili do soutěžního formuláře stejnou adresu, považují se takoví soutěžící za členy jedné rodiny. Z každé rodiny (ve smyslu předchozí věty) může za celou dobu soutěže výhru získat pouze jeden člen; v případě kdy více členů jedné rodiny splní podmínky soutěže tak, že by jim v soutěži (od 1. 7. 12:00:00 do 12. 8. 2016 11:59:59) vznikl nárok na výhru, výhercem se stane a výhra se předá pouze tomu, který se do soutěže zapojil dříve (resp. zvítězil v soutěži dříve).

d) Výherci budou o své výhře informováni na e-mailové adrese, kterou uvedli při registraci do soutěže, a to do 15 pracovních dnů po skončení daného soutěžního kola. V tomto emailu je výherci doručena informace o výhře a jsou zopakovány údaje, na jakou doručovací adresu bude výhra doručena, pokud nebudou zjištěny žádné důvody pro nedoručení výhry. E-mail je odesílán automaticky po označení výherce. Výherce může změnit svou doručovací adresu odesláním nové adresy na e-mail, ze kterého mu informace o výhře dorazila. Musí však takto učinit do 3 kalendářních dnů od doručení informace o výhře.

e) Na základě pravdivě poskytnutých kontaktních informací bude výhra – nafukovací solární lampička Coelsol – odeslána prostřednictvím České Pošty nebo Slovenské pošty nejpozději do 30 kalendářních dnů od ukončení soutěžního kola. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s průběhem doručování výher. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.

f) Nebudou-li výhry vyzvednuty v řádně dojednaném termínu, nebo uvede-li výherce nesprávné doručovací údaje a zásilka bude od dopravce vrácena Organizátorovi, bude výherci nabídnuta možnost opětovného doručení prostřednictvím zásilkové služby Česká Pošta nebo jiné na doručovací adresu, kterou výherce zašle na e-mail Organizátora soutěže, ze kterého mu byla doručena informace o výhře. Toto opětovné doručení bude odesláno dobírkou na náklady výherce.

g) Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti, ani je nelze vymáhat soudně. Výhra v soutěži se nebude realizovat v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

4. Podmínky soutěže

Účastník se zapojí do soutěže tím, že v období od 01. 07. 2016 12:00:00 do 12. 08. 2016 11:59:59 nahraje do soutěžní aplikace na microsite http://www.zlateleto.cz nebo http://www.zlateleto.sk svou fotografii z výletu, s viditelnými produkty Opavia Zlaté (např. Zlaté Polomáčené 100g, Zlaté Polomáčené Mini 145g, Zlaté Kolečka 146g, Zlaté Kolečka 168g, Zlaté Věnečky, Zlaté Florenta, Zlaté Oplatky 146g, Zlaté Oplatky 180g, Zlaté Club, Zlaté Sušenky 180g a Zlaté Esíčka, Zlaté Koka, Zlaté Derby, Zlaté Disco)(dále jen „soutěžní foto“) a doplní nahranou fotografii popisem zážitků z výletu ve formuláři na microsite. V soutěži je zakázáno použít sušenky nebo oplatky jiné značky, perník a jiné. Na fotografii nesmí být zobrazeny samostatně děti do 12 let nebo zvířata. Pro zařazení do soutěže budou uznány jen fotografie, které viditelně neporušují pravidla soutěže a na nichž jsou viditelně produkty Opavia Zlaté (a ne jiné).

a) Účastník soutěže vkládá svou soutěžní fotografii skrze formulář na webové stránce http://www.zlateleto.cz nebo http://www.zlateleto.sk. Pro úspěšné odeslání vkládá fotografii do velikosti 5 MB, své jméno a příjmení, kontaktní e-mail, popis výletu a zaškrtává volbu Česká nebo Slovenská republika dle místa svého trvalého bydliště. Vyplňuje dále své skutečné Jméno a Příjmení, Ulici, číslo popisné, Město a PSČ pro doručení výhry. Stvrzuje souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a zpracováním osobních údajů zatrhnutím zaškrtávacího políčka.

b) V každém kole může soutěžní účastník vložit maximálně 3 různé soutěžní fotografie (za celou dobu trvání soutěže tedy může soutěžit maximálně s 18 různými soutěžními fotografiemi). Totožné fotografie budou ze soutěže v rámci týdenního kola vyloučeny. Účastník soutěže může soutěžit s jednou soutěžní fotografií v rámci všech 6 týdenních kol.

c) Ze soutěže budou vyloučeni účastníci, kteří nesplní požadované podmínky soutěže.

d) Každá fotografie smí být v soutěžním kole zařazena pouze jednou v rámci týdenního kola. Odesláním fotografie potvrzuje účastník soutěže souhlas s těmito pravidly a zároveň stvrzuje, že souhlasí se zařazením, správou, zpracováním a uchováním poskytnutých osobních údajů pořadateli soutěže v souladu s podmínkami uvedenými v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění.

Ze soutěže budou vyřazeny fotografie, které:

i. neodpovídají zadanému tématu soutěže = fotografie z výletu, které viditelně nezobrazují produkty Opavia Zlaté
ii. obsahují prvky násilí či pornografické prvky, či jsou jinak v rozporu s dobrými mravy
iii. by mohly poškodit dobré jméno Pořadatele
iv. u kterých byl zjištěn podvod při hlasování či nedodržení jiných podmínek soutěže
v. u kterých je na fotografii rozpoznatelné, že pro jejich výrobu účastník nepoužil sušenky značky Opavia Zlaté
vi. na fotografii je vyobrazeno zvíře nebo osoba mladší 18 let, případně dítě do 12 let samostatně
vii. fotografie se v rámci kola opakuje

O tom, zda odeslaná soutěžní fotografie vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje Organizátor. Účastníkovi bude informace o vyřazení fotografie ze soutěže odeslána na e-mail.

f) Účastník soutěže prohlašuje, že fotografii pořídil sám, či má povolení autora k jejímu šíření. Prohlašuje také, že případné osoby zachycené na snímku souhlasí s jejím zveřejněním. V případě, že to tak není, tak se účastník vystavuje riziku spojenému s porušováním autorských práv pravého vlastníka fotografie se všemi možnými právními následky.

e) Všechny fotografie zaslané do soutěže se po jejím ukončení stávají majetkem Pořadatele, který si vyhrazuje právo s nimi nakládat dle vlastního uvážení a použít je ke svým účelům bez dalšího souhlasu účastníka soutěže. Zasláním fotografie poskytuje účastník soutěže pořadateli právo využívat fotografii bezplatně všemi zákonem dovolenými způsoby užití a neomezeně (tj. neomezené časově ani územím ani množstevně), zejména pak na internetu a Facebookových stránkách Moje Zlaté. Za užití fotografie účastníkovi nepřísluší žádná dodatečná finanční či nefinanční odměna nebo protiplnění.

f) Účast v soutěži je dobrovolná. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a obdobné hodnoty. Za výhru nelze obdržet finanční náhradu. Výhry není možné vymáhat právní cestou. Pořadatel má právo bez předchozího upozornění měnit pravidla soutěže včetně doby její platnosti či soutěž ukončit. Bude tak učiněno prostřednictvím dodatku k pravidlům soutěže.

5. Mechanika soutěže

a) Soutěž probíhá na microsite http://www.zlateleto.cz nebo http://www.zlateleto.sk
b) Soutěžící vstupuje do soutěže nahráním fotografie skrze formulář na adrese http://www.zlateleto.cz nebo http://www.zlateleto.sk. Fotografie může být ve formátech JPG, PNG a GIF, a mít maximální velikost 5 MB.
c) Soutěžní fotografie musí libovolným způsobem přímo zachycovat/obsahovat sušenky nebo oplatky Opavia Zlaté
d) Soutěž probíhá v rámci šesti týdenních kol
e) O výhercích týdenních kol rozhoduje 3- členná odborná porota sestavená ze zástupců Organizátora a Pořadatele, která vybírá každý týden 200 výherců v případě účastníka jehož trvalé bydliště se nachází v České republice a 133 výherců v případě účastníka, jehož trvalé bydliště je na území Slovenské republiky (resp. 135 v 6. kole soutěže viz výše v těchto pravidlech soutěže). Výherci jsou voleni ze všech zaslaných soutěžních fotografií v rámci týdenního kola. O výhře rozhoduje především kreativita a nápaditost soutěžních fotografií. Při výběru výherců bude porota brát v potaz i počet hodnocení „To se mi líbí“ a sdílení fotografií.

6. Souhlas s pravidly soutěže a ochrana osobních údajů

Vstoupením na internetovou adresu http://www.zlatehrady.cz nebo http://www.zlatehrady.sk vyjadřuje účastník soutěže dobrovolně svůj výslovný souhlas s pravidly a současně uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, bezplatný souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rámci projektu společnosti Mondelez Europe Services GmbH – organizační složka Česká republika, IČ 01435485 jako správci, a dále společnosti Konektor Social s.r.o., IČO: 01698567 jako zpracovateli, za účelem dalšího marketingového zpracování těchto údajů, tj. nabízení obchodu a služeb a zasílání informací o marketingových akcích správce, zahrnující i zasílání informací a jiných obchodních sdělení prostřednictvím SMS zpráv, e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění, a dále souhlas s užitím těchto údajů ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách správce, pokud je toto užití v souvislosti s touto marketingovou akcí, a to po dobu 10 let od udělení souhlasu. Účastník má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle §§ 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Udělení souhlasu je dobrovolné a tento souhlas může být kdykoli bezplatně na adrese zpracovatele odvolán. Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení je nezbytný pro účast v této soutěži. Obdrží-li Organizátor či Pořadatel nesouhlas nebo žádost o výmaz z databáze, má toto automaticky za následek zrušení účasti příslušného účastníka v této soutěži bez náhrady. Tento výslovný souhlas Pořadateli jako správci a Organizátorovi jako zpracovateli zahrnuje zejména souhlas:
• k zasílání informačních e-mailů týkajících se této soutěže a dalších marketingových aktivit Pořadatele
• k užití následujících osobních údajů pořadatelem: jméno, příjmení, adresa (ulice, číslo popisné, město/obec a PSČ) a e-mail
• s případným zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení a město/obec na výherní listině

7. Další důležité podmínky soutěže

Získat výhru je možné pouze do okamžiku ukončení soutěže. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že Pořadatel soutěže je oprávněn užít bezplatně jméno, příjmení a město nebo fotografie zaslané účastníkem v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech Pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže v souladu s § 84-90 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, a to po dobu 10 let od ukončení soutěže.
Účastníci se soutěže účastní s vědomím, že nejsou oprávněni požadovat místo výhry peněžní ani žádné jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěže nijak zavázán, účastníci nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele, než na ta, která jsou uvedená v těchto pravidlech. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na vyloučení účastníků, u jejichž soutěžního chování jsou patrné známky podvodného soutěžení nebo jiných praktik, či je zde jakékoliv jiné důvodné podezření ze zneužívání soutěže.
• Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání nebo soutěž bez náhrady zrušit. Úplné aktuální znění pravidel bude po dobu konání soutěže nepřetržitě k dispozici na http://www.zlateleto.cz nebo na http://www.zlateleto.sk
• Vyobrazení výher na komunikačních materiálech soutěže (letáky, plakáty, webové stránky apod.) je jen ilustrační a nemusí vždy odpovídat skutečné podobě výher.
• Organizátor soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoli otázce se soutěží spojené. Organizátor má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat výhru podvodným způsobem, využíval komunikační prostředky k poškozování jména pořadatele či organizátora nebo byl z této činnosti důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škod, které by vyloučením mohly účastníkovi vzniknout.
V Praze dne 20. 06. 2016